"Sukcesywna dostawa i wyładunek oleju opałowego", spr nr KZP-1/253/TP/3/19.

  • Drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn.:

"Sukcesywna dostawa i wyładunek oleju opałowego",

spr nr KZP-1/253/TP/3/19

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia” 

Odpowiedź na pytanie z dn. 15.11

Informacja z otwarcia w dn. 21.11.2019 + oświadczenie dot. grupy kaplitałowej

Protokół z negocjacji z dn. 04.12.2019 r.