"Sukcesywna dostawa paliw płynnych", spr nr KZP-1/253/TS/4/19

  • Drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.;

"Sukcesywna dostawa paliw płynnych",

spr nr KZP-1/253/TS/4/19

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Zał. nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Odpowiedzi na pytania zadane w dn. 19.11.2019

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Protokół z negocjacji