„Sukcesywna dostawa materiałów izolacyjnych” znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/32/20/UE

  • Drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu post. pn. „Sukcesywna dostawa materiałów izolacyjnych” znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/32/20/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” – Część 1,

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” – Część 2,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”,

Załącznik nr 5 - Wymagania techniczne

Załącznik nr 6 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

 

Informacja z otwarcia ofert