• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Sukcesywna dostawa materiałów stalowych” z podziałem na trzy części, spr nr KZP-1/253/TTZ/33/20/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

"Sukcesywna dostawa materiałów stalowych

z podziałem na trzy części,

realizowana w ramach projektów:
- „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 1” (POIS.01.05.00-00-0008/16-00),
- „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 2” (POIS.01.05.00-00-0009/16-00),
- Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa (POIS.01.05.00-00-0001/19-00),
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
- „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji,

spr nr KZP-1/253/TTZ/33/20/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz OFERTA - Część 1

Załącznik nr 2 – Formularz OFERTA - Część 2

Załącznik nr 3 – Formularz OFERTA - Część 3

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 5 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 6 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Odpowiedź na pytanie i modyfikacja SIWZ z 30.10.2020

Zał. nr 1 - Formularz OFERTA - Część 1 - zmodyfikowany

Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia z dn. 02.11.2020

 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ z dn. 05.11.

Załącznik nr 1 – Formularz OFERTA - Część 1 – zmodyfikowany II

Załącznik nr 6 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail – zmodyfikowany

 

Modyfikacja treści SIWZ i Ogłoszenia z dn. 09.11

 

Zmiana treści SIWZ z dn. 10.11.

Załącznik nr 1 – Formularz OFERTA - Część 1 – zmodyfikowany III

 

Odpowiedź na pytanie z dn. 18.11.2020

 

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku