Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej , znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/31/20/UE

  • Drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn. :

Dostawa materiałów preizolowanych dla wykonania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych dla przesyłu wody gorącej o parametrach obliczeniowych: temperatura – 135/70oC i maksymalne ciśnienie robocze - 1,6 MPa ,
z podziałem na cztery Zadania

znak sprawy KZP-1/252/TTZ/31/20/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 – Formularz „Oferta”,

Zał. nr 2 – Formularz cenowy,

Zał. nr 3 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie,

Zał. nr 4 – Wzór wykazu wykonanych dostaw,

Zał. nr 5 – Wzór formularza JEDZ

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie dot. grupy kapitałowej