• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych”, z podziałem na cztery Części, spr nr KZP-1/253/TT/43/18/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych”, z podziałem na cztery Części,

spr nr KZP-1/253/TT/43/18/UE

Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach:
1. Projektu pn.:
- „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji (zwanej dalej „działalność POIiŚ”).

2. Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. (zwanej dalej “działalność bieżąca”)

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” Część 1

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” Część 2

Załącznik nr 3 – Formularz „Oferta” Część 3

Załącznik nr 4 – Formularz „Oferta” Część 4

Załącznik nr 5 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 6 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 7 – Wymagania techniczne

Odpowiedź na pytanie

Informacja z otwarcia ofert

 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności