„Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych” znak sprawy: KZP-1/253/TT/33/18

  • Drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: „Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych” znak sprawy: KZP-1/253/TT/33/18

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” dla Części 1,

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” dla Części 2,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”.

Załącznik nr 5 - Wymagania techniczne dla zasobników ciepłej wody użytkowej

Informacja z otwarcia ofert