• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych” znak sprawy: KZP-1/253/TT/54/18/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: "Dostawa urządzeń automatycznej regulacji AKPiA pod potrzeby węzłów cieplnych”, z podziałem na pięć Części:

     Część 1: Regulatory różnicy ciśnień:

     Część 2: Elektroniczne regulatory temperatury– realizowana w ramach działalności POIiŚ.

     Część 3: Termostaty – realizowana w ramach działalności POIiŚ.

     Część 4: Termostat do wentylatora – realizowana w ramach  działalności POIiŚ.

      Część 5: Pozostałe urządzenia AKPiA – realizowana w ramach działalności POIiŚ.

      Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach:

        1.   Projektu pn.:

- „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójnościw ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji (zwanej dalej „działalność POIiŚ”).

2.  Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o. (zwanej dalej “działalność bieżąca”).

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” – Część 1

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” – Część 2

Załącznik nr 3 – Formularz „Oferta” – Część 3

Załącznik nr 4 – Formularz „Oferta” – Część 4

Załącznik nr 5 – Formularz „Oferta” – Część 5

Załącznik nr 6 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 7 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 8 – Wymagania techniczne

Odpowiedź na pytanie z dn. 15.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku