• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Dostawa pomp zatapialnych pływakowych" znak: KZP-1/253/TT/69/18/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: "Dostawę pomp zatapialnych pływakowych" znak: KZP-1/253/TT/69/18/UE dla zadań realizowanych w ramach Projektu: 

Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów (POIS.01.06.02-00-0018/16-00)

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki,Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz "Oferta"

Załącznik nr 2 - "Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu"

Załącznik nr 3 - "Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia"

Załącznik nr 4 - "Wymagania techniczne dla pompy zatapialnej"

Informacja z otwarcia oferta

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku