„Sukcesywna dostawa materiałów stalowych chromoniklowych pod potrzeby węzłów cieplnych” znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/8/19

  • Drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Sukcesywną dostawę materiałów stalowych chromoniklowych pod potrzeby węzłów cieplnych” znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/8/19

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”,

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”.

Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Załącznik nr 1. Formularz "Oferta" - zmodyfikowany

Informacja z otwarcia ofert