Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn. "Dostawa przepustnic do wspawania DN 800", znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/4/19

  • Drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn. "Dostawa przepustnic do wspawania DN 800", znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/4/19

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – Warunki Techniczne dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu wykonanych dostaw

Załącznik nr 4 – Wzór formularza JEDZ

Klucz publiczny

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert w dn. 16.04.2019