• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Dostawa rur stalowych osłonowych czarnych ze szwem", znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/11/19/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn: "Dostawa rur stalowych osłonowych czarnych ze szwem", znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/11/19/UE:

Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP1(POIS.01.05.00-00-0008/16-00)

- Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP2(POIS.01.05.00-00-0009/16-00)

- „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz z budową nowych przyłączy cieplnych” (POIS.01.05.00-00-0016/16/00) 

współfinansowanych ześrodkówUnii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego InfrastrukturaŚrodowiskna lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenieemisyjności gospodarki, Działanie:1.5.Efektywnadystrybucja ciepła i chłodu.

-Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00)współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach ProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6. Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6. Sieci ciepłowniczne i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz "Oferta"

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia

Modyfikacja treści SIWZ z 20.03.2019

Załącznik nr 1 - Formularz "Oferta" - zmodyfikowany

Informacja z otwarcia ofert w dn. 25.03.2019

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku