„Dostawa materiałów elektrycznych i rur ochronnych dwudzielnych” znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/8/19/UE

  • Drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na „Dostawa materiałów elektrycznych i rur ochronnych dwudzielnych” znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/8/19/UE

Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach Projektów pn.

-    Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 1  (POIS.01.05.00-00-0008/16-00)

-    Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 2 (POIS.01.05.00-00-0009/16-00)

- „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmianę sposobu zasilania w ciepło polegającą na likwidacji grupowych węzłów cieplnych i zamianie ich na indywidualne węzły cieplne wraz
z budową nowych przyłączy cieplnych” (POIS.01.05.00-00-0016/16-00)

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

- „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

 Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”,

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”.

Informacja z otwarcia ofert