"Sukcesywna dostawa materiałów betonowych", znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/19/19

  • Drukuj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.: "Sukcesywna dostawa materiałów betonowych", znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/19/19:

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz "Oferta"

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia

Odpowiedź na pytania z 25.03.2019

Modyfikacja SIWZ z 25.03.2019

Załącznik nr 1 - Formularz "Oferta" - zmodyfikowany

Informacja z otwarcia ofert w dn. 29.03.2019