• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Dostawa, montaż i uruchomienie węzła cieplnego kompaktowego dla budynku przy ul. Bałtyckiej w Rzeszowie, spr nr KZP-1/253/TTZ/14/19/UE.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

Dostawa, montaż i uruchomienie węzła cieplnego kompaktowego dla budynku przy ul. Bałtyckiej w Rzeszowie, dla zadania realizowanego w ramach Projektu pn.:

Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów (POIS.01.06.02-00-0018/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności wramach ProgramuOperacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenieemisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepłai energii elektrycznej w oparciu ozapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji, spr nr KZP-1/253/TTZ/14/19/UE.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz Oferta

Załącznik nr 2/1 – Projekt wykonawczy-instalacje cieplne

Załącznik nr 2/2 – Projekt wykonawczy-instalacje elektryczne - AKPiA 

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw

Załącznik nr 6 – Wymagania Techniczne jakie powinny spełniać urządzenia montowane w węzłach cieplnych MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

Modyfikacja Ogłoszenia oraz treści SIWZ z dn. 16.04.

Załącznik 2/3 (rys. 1-5) wprowadzający zmiany do projektu wykonawczego - instalacje cieplne

Odpowiedź na pytanie z dn. 17.04.

Odpowiedź na pytanie z dn. 18.04.

Odpowiedź na pytanie z dn. 19.04.

Odpowiedź na pytanie z dn. 23.04.

Informacja z otwarcia ofert

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku