"Dostawa materiałów stalowych chromoniklowych", znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/34/21/UE

  • Drukuj

Ogłoszenie o wynikach przetargu pn.:

"Dostawa materiałów stalowych chromoniklowych",

realizowana w ramach Projektów pn.:

- „Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa” (POIS.01.05.00-00-0001/19 00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
- „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

znak sprawy: KZP-1/253/TTZ/34/21/UE

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty