• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Budowa przyłączy cieplnych wysokich parametrów zasilających budynki mieszkalne wielorodzinne w rejonie ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie” z wyłączeniem odcinka od ZAW6 do ST1

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na Budowę przyłączy cieplnych wysokich parametrów zasilających budynki mieszkalne wielorodzinne w rejonie ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie” z wyłączeniem odcinka od ZAW6 do ST1, realizowana w ramach pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00)współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

znak sprawy: KZP-1/252/TTZ/7/19/UE

 

1. Ogłoszenie

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zał. nr 1 – Projekt Budowlano-Wykonawczy - Część 1

4. Zał. nr 1– Projekt Budowlano-Wykonawczy - Część 2

5. Zał. nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

6. Zał. nr 3 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa,

7. Zał. nr 4 – Warunki wykonania i odbioru instalacji złączy rur (muf) metodą zgrzewania elektrooporowego oraz instalacji złączy termokurczliwych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie,

8. Zał. nr 5 – Wymaganiami Technicznymi dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów,

9. Zał. nr 6 – Wymagania dotyczące wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

10. Zał. nr 7 – Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorującego wykonanie prac spawalniczych oraz wymaganiami dla badań RTG spoin,

11. Zał. nr 8 – Wymagania Techniczne dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do wspawania,

12. Zał. nr 9 – Wzór formularza „Oferta”,

13. Zał. nr 10 – Wykaz robót,

14. Zał. nr 11 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

15. Zał. nr 12 – Wzór formularza JEDZ.

16. Klucz publiczny

17. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia I

18. Zmiana treści SIWZ I

Informacja z otwarcia ofert

 

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności