• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn350 mm od komory J-32 przy al. Witosa do punktu Z-7 przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie", KZP-1/252/TT/6/18/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 

pn.

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn350 mm od komory J-32 przy al. Witosa do punktu Z-7 przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn350 mm od komory J-32 przy al. Witosa do komory B-49 (punktu Z-7), budowa sieci ciepłowniczej  2 x Dn350 mm od punktu Z-7 do komory B-48 przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie”, realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej ETAP 1” (POIS.01.05.00-00-0008-01) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1/1 – Projekt Budowlany Cz. 1

Zał. nr 1/1 – Projekt Budowlany Cz. 2

Zał. nr 1/1 – Projekt Budowlany Cz. 3

Zał. nr 1/2 – Projekt Wykonawczy Cz. 1

Zał. nr 1/2 – Projekt Wykonawczy Cz. 2

Zał. nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Zał. nr 3 – Wykaz drzew przewidzianych do wycinki Cz. 1

Zał. nr 3 – Wykaz drzew przewidzianych do wycinki Cz. 2

Zał. nr 4 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa

Zał. nr 5 – Wymagania Techniczne i dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów

Zał. nr 6 – Wymagania Techniczne dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do wspawania

Zał. nr 7 – Warunki wykonania i odbioru instalacji złączy rur (muf) metodą zgrzewania elektrooporowego oraz instalacji złączy termokurczliwych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie

Zał. nr 8 – Wymagania dotyczące wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz utylizacji odpadów zawierających azbest i odpadów będących w kontakcie z azbestem

Zał. nr 9 – Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorującego wykonanie prac spawalniczych oraz badania RTG spoin

Zał. nr 10 – Wzór formularza „Oferta”

Zał. nr 11 – Wykaz robót

Zał. nr 12– Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Zał. nr 13 – Wzór formularza JEDZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 07.03.

Zmiana treści SIWZ z dn. 07.03.

Zał. nr 14 – Uzgodnienia z władającymi nieruchomościami

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku