• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn400 mm od komory G-17 do komory G-14 przy Al. Rejtana w Rzeszowie”, spr nr KZP-1/252/TT/11/18/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn400 mm od komory G-17 do komory G-14 przy Al. Rejtana w Rzeszowie”, realizowana w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 2” (POIS.01.05.00-00-0009/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,

spr nr KZP-1/252/TT/11/18/UE

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1/1 – Projekt Budowlany

Zał. nr 1/2 – Projekt Wykonawczy cz. 1

Zał. nr 1/2 – Projekt Wykonawczy cz. 2

Zał. nr 1/2 – Projekt Wykonawczy cz. 3

Zał. nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Zał. nr 3 – Geotechniczne warunki posadowienia

Zał. nr 4 – Obliczenia statyczne

Zał. nr 5 – Wykaz krzewów przewidzianych do wycinki cz. 1

Zał. nr 5 – Wykaz krzewów przewidzianych do wycinki cz. 2

Zał. nr 6 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa

Zał. nr 7 – Wymagania Techniczne i dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów

Zał. nr 8 – Wymagania Techniczne dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do wspawania

Zał. nr 9 – Warunki wykonania i odbioru instalacji złączy rur (muf) metodą zgrzewania elektrooporowego oraz instalacji złączy termokurczliwych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie

Zał. nr 10 – Wymagania dotyczące wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz utylizacji odpadów zawierających azbest i odpadów będących w kontakcie z azbestem

Zał. nr 11 – Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorującego wykonanie prac spawalniczych oraz badania RTG spoin

Zał. nr 12 – Wzór formularza „Oferta”

Zał. nr 13 – Wykaz robót

Zał. nr 14 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Zał. nr 15 – Wzór formularza JEDZ

Zał. nr 16 – Wykaz materiałów

Odpowiedzi na pytania z dn. 13.07.2018 r.

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku