• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.: „Budowa przyłączy cieplnych wysokich parametrów do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Paderewskiego w Rzeszowie” - znak sprawy: KZP-1/252/TT/10/18/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.: „Budowa przyłączy cieplnych wysokich parametrów do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Paderewskiego w Rzeszowie”, z wyłączeniem odcinka X-Y, realizowana w ramach pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji - znak sprawy: KZP-1/252/TT/10/18/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1. Projekt Budowlano-Wykonawczy - Część 1

Załącznik nr 1. Projekt Budowlano-Wykonawczy - Część 2

Załącznik nr 2. Geotechniczne warunki posadowienia

Załącznik nr 3. Operat wodnoprawny

Załącznik nr 4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 5. Uzgodnienia z władającymi nieruchomościami

Załącznik nr 6. Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa

Załącznik nr 7. Warunki wykonania i odbioru instalacji złączy rur (muf) metodą zgrzewania elektrooporowego oraz instalacji złączy termokurczliwych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie

Załącznik nr 8. Wymagania Techniczne dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów

Załącznik nr 9. Wymagania dotyczące wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Załącznik nr 10. Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorującego wykonanie prac spawalniczych oraz wymaganiami dla badań RTG spoin

Załącznik nr 11. Wymagania Techniczne dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do wspawania

Załącznik nr 12. Zestawienie materiałów

Załącznik nr 13. Wzór formularza „Oferta”

Załącznik nr 14. Wykaz robót

Załącznik nr 15. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Załącznik nr 16. Wzór formularza JEDZ

Zmiana treści SIWZ z dn. 20.07.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- zmodyfikowana

Zał. nr 13 Wzór formularza „Oferta” - zmodyfikowany

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 25.07.

Odpowiedzi na pytania z dn. 25.07.

Zmiana treści SIWZ z dn. 25.07.

Zał. nr 5 Uzgodnienia z władającymi nieruchomościami - zmodyfikowany

Odpowiedź na pytanie z dn. 08.08.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ z dn. 17.08.

Zał. nr 17 – Schemat wykonania poduszki wzmacniającej

Zmiana treści SIWZ z dn. 20.08.

Zał. nr 17 – Schemat wykonania poduszki wzmacniającej - zmodyfikowany

Odpowiedzi na pytania z dn. 31.08.

Informacja z otwarcia ofert

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku