• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Budowa sieci ciepłowniczej 2xDn 200 mm do budynków w rejonie ul. Lubelskiej”, realizowana w ramach Zadania 4. Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lubelskiej – Os Staromieście – I Etap, w ramach Projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na: „Budowę sieci ciepłowniczej 2xDn 200 mm do budynków w rejonie ul. Lubelskiej”, realizowana w ramach Zadania 4. Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Lubelskiej – Os Staromieście – I Etap, w ramach Projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. - znak sprawy: KZP-1/252/TT/13/18/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zał. nr 1/1 – Projekt Budowlany

Zał. nr 1/2 – Projekt Budowlany

Zał. nr 1/3 – Projekt Wykonawczy

Zał. nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Zał. nr 3 – Inwentaryzacja zieleni z gospodarką zielenią i preliminarzem kosztów

Zał. nr 4 – Wykazdrzew przewidzianych do wycinki

Zał. nr 5 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa,

Zał. nr 6 – Wymagania Techniczne dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów,

Zał. nr 7 – Wymagania Techniczne dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do wspawania,

Zał. nr 8 – Warunki wykonania i odbioru instalacji złączy rur (muf) metodą zgrzewania elektrooporowego oraz instalacji złączy termokurczliwych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie,

Zał. nr 9 – Wymagania dotyczące wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz utylizacji odpadów zawierających azbest i odpadów będących w kontakcie z azbestem, 

Zał. nr 10 – Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorującego wykonanie prac spawalniczych oraz badania RTG spoin,

Zał. nr 11 – Wzór formularza „Oferta”

Zał. nr 12 – Wykaz robót,

Zał. nr 13 –Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

Zał. nr 14 – Wzór formularza JEDZ. 

Odpowiedź na pytanie z dnia 03.08.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku