• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Budowa przyłączy cieplnych do nowych obiektów w rejonie ul. Załęskiej i Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie – Etap II i III Etap

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na:„Budowa przyłączy cieplnych do nowych obiektów w rejonie ul. Załęskiej i Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie – Etap II - przyłącze do osiedla Korona  i III Etap – przyłącze do projektowanych budynków przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego”, z wyłączeniem odcinka przy ul. Olchowej (od pkt. 1 do pkt. 2 zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu wg. Załącznika nr 2 do SIWZ)  realizowana w ramach projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów (POIS.01.06.02-00-0018/16-00) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

znak sprawy:KZP-1/252/TT/14/18/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zał. nr 1 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – II etap - cz. 1

Zał. nr 1 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – II etap - cz. 2

Zał. nr 1 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – II etap - cz. 3

Zał. nr 1 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – II etap - cz. 4

Zał. nr 1 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – II etap - cz. 5

Zał. nr 1 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – II etap - cz. 6

Zał. nr 1 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – II etap - cz. 7

Zał. nr 1 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – II etap - cz. 8

Zał. nr 1 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – II etap - cz. 9

Zał. nr 1 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – II etap - cz. 10

Zał. nr 1 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – II etap - cz. 11

Zał. nr 1 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – II etap - cz. 12

Zał. nr 1 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – II etap - cz. 13

Zał. nr 1 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – II etap - cz. 14

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 1

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 2

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 3

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 4

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 5

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 6

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 7

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 8

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 9

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 10

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 11

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 12

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 13

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 14

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 15

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 16

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 17

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 8

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 19

Zał. nr 2 – Projekt Budowlano-Wykonawczy – III etap - cz. 20

Zał. nr 2/1 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 1

Zał. nr 2/1 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 2

Zał. nr 2/1 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 3

Zał. nr 2/1 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 4

Zał. nr 2/1 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 5

Zał. nr 2/1 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 6

Zał. nr 2/1 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 7

Zał. nr 2/1 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 8

Zał. nr 2/1 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 9

Zał. nr 2/2 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 1

Zał. nr 2/2 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 2

Zał. nr 2/2 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 3

Zał. nr 2/2 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 4

Zał. nr 2/2 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 5

Zał. nr 2/2 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 6

Zał. nr 2/2 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 7

Zał. nr 2/2 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 8

Zał. nr 2/2 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 9

Zał. nr 2/2 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 10

Zał. nr 2/2 – Projekt Budowlany – III etap - cz. 11

Zał. nr 3 –Geotechniczne warunki posadowienia

Zał. nr 4 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - cz. 1

Zał. nr 4 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - cz. 2

Zał. nr 5 – Uzgodnienia z władającymi działkami

Zał. nr 6 – Wykaz drzew przewidzianych do wycinki

Zał. nr 7 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa

Zał. nr 8 – Wymagania Techniczne dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów

Zał. nr 9 – Wymagania Techniczne dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do wspawania

Zał. nr 10 – Warunki wykonania i odbioru instalacji złączy rur (muf) metodą zgrzewania elektrooporowego oraz instalacji złączy termokurczliwych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie

Zał. nr 11 – Wymagania dotyczące wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz utylizacji odpadów zawierających azbest i odpadów będących w kontakcie z azbestem

Zał. nr 12 – Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorującego wykonanie prac spawalniczych oraz badania RTG spoin

Zał. nr 13 – Zestawienie materiałów,

Zał. nr 14 – Wzór formularza „Oferta”

Zał. nr 15 a – Wykaz robót

Zał. nr 15 b – Wykaz robót

Zał. nr 16 –Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

Zał. nr 17 – Wzór formularza JEDZ  

 Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 25.07.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 27.07.2018 r.

 

Odpowiedź na pytanie

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie Ogloszenia 14.09.2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku