• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDn300 od komory L-13 przy Al. Piłsudskiego do komory L-8 w rejonie ul. Jabłońskiego w Rzeszowie”, spr nr KZP-1/252/TT/15/18/UE.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDn300 od komory L-13 przy Al. Piłsudskiego do komory L-8 w rejonie ul. Jabłońskiego w Rzeszowie”, realizowana w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 2” (POIS.01.05.00-00-0009/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

spr nr KZP-1/252/TT/15/18/UE

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zał. nr 1/1 – Projekt Budowlany

4. Zał. nr 1/2 – Projekt Wykonawczy

5. Zał. nr 1/3 – Zmiany i uszczegółowienie do Projektu Wykonawczego

6. Zał. nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

7. Zał. nr 3 – Geotechniczne warunki posadowienia

8. Zał. nr 4 – Obliczenia statyczne

9. Zał. nr 5 – Wykaz krzewów przewidzianych do wycinki (cz. 1)

10. Zał. nr 5 – Wykaz krzewów przewidzianych do wycinki (cz. 2)

11. Zał. nr 5 – Wykaz krzewów przewidzianych do wycinki (cz. 3)

12. Zał. nr 5 – Wykaz krzewów przewidzianych do wycinki (cz. 4)

13. Zał. nr 6 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa

14. Zał. nr 7 – Wymagania Techniczne i dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów

15. Zał. nr 8 – Wymagania Techniczne dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do wspawania

16. Zał. nr 9 – Warunki wykonania i odbioru instalacji złączy rur (muf) metodą zgrzewania elektrooporowego oraz instalacji złączy termokurczliwych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie

17. Zał. nr 10 – Wymagania dotyczące wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz utylizacji odpadów zawierających azbest i odpadów będących w kontakcie z azbestem

18. Zał. nr 11 – Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorującego wykonanie prac spawalniczych oraz badania RTG spoin

19. Zał. nr 12 – Wzór formularza „Oferta”

20. Zał. nr 13 – Wykaz robót

21. Zał. nr 14 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

22. Zał. nr 15 – Wzór formularza JEDZ

23. Klucz publiczny

24. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 07.01.

25. Zmiana treści SIWZ z dn. 07.01.

26. Zał. nr 12 Wzór formularza „Oferta” - zmodyfikowany

27. Ogłoszenie o zm. ogłoszenia z dn. 16.01.

28. Zmiana treści SIWZ z dn. 16.01.

29. Zał. nr 12 Wzór formularza „Oferta” – zmodyfikowany II

30. Odpowiedzi na pytania. z dn. 18.01.

31. Odpowiedzi na pytania z dn. 29.01.

32. Zmiana treści SIWZ z dn. 29.01.

33. Zał. nr 5 Wykaz krzewów przewidzianych do wycinki (cz. 1) - zmodyfikowany

34. Zmiana treści SIWZ z dn. 04.02.

35. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 06.02.

36. Informacja z otwarcia ofert

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku