• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn400 mm od komory G-17 do komory G-14 przy Al. Rejtana w Rzeszowie” na odcinku od komory G-14 do komory G16

         Ogłoszenie o wszczęciu postępowania na:

         "Przebudowę sieci ciepłowniczej 2 x Dn400 mm od komory G-17 do komory G 14 przy Al. Rejtana w Rzeszowie” na odcinku od komory G-14 do komory G16

            Przedmiot niniejszego postępowania realizowany jest w ramach:

            1.   Działalności bieżącej MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

       2.   Projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 2” (POIS.01.05.00-00-0009/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

         

          znak sprawy:KZP-1/252/TT/16/18/UE

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zał. nr 1.1 – Projekt Budowlany

4.1 Zał. nr 1.2 - Projekt Wykonawczy - Cz. 1

4.2 Zał. nr 1.2 – Projekt Wykonawczy - Cz. 2

4.3 Zał. nr 1.2 – Projekt Wykonawczy - Cz. 3

5. Zał. nr 1.3 – Zmiany i uszczegółowienie do Projektu Wykonawczego

6.Zał. nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

7. Zał. nr 3 – Geotechniczne warunki posadowienia

8. Zał. nr 4 – Obliczenia statyczne

9. 1 Zał. nr 5 – Wykaz krzewów przewidzianych do wycinki,

9.2 - Zał. nr 5.1 - Inwentaryzacja zieleni

10. Zał. nr 6 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa,

11. Zał. nr 7 – Wymagania Techniczne i dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów,

12. Zał. nr 8 – Wymagania Techniczne dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do wspawania,

13.Zał. nr 9 – Warunki wykonania i odbioru instalacji złączy rur (muf) metodą zgrzewania elektrooporowego oraz instalacji złączy termokurczliwych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie,

14. Zał. nr 10 – Wymagania dotyczące wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz utylizacji odpadów zawierających azbest i odpadów będących w kontakcie z azbestem,

15. Zał. nr 11 – Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorującego wykonanie prac spawalniczych oraz badania RTG spoin

16. Zał. nr 12 – Wzór formularza „Oferta”,

17. Zał. nr 13 – Wykaz robót,

18. Zał. nr 14 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

19. Zał. nr 15 – Uzgodnienia z władającymi działkami,

20. Zał. nr 16 – Wzór formularza JEDZ.

23. Klucz publiczny

 24. Zmiana treści SIWZ

25. Zał. nr 12 –Formularz Oferta– zmodyfikowany

26. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

27. Ogłoszenie o zm. ogłoszenia z dn. 16.01.

28. Zmiana treści SIWZ z dn. 16.01.

29. Zał. nr 12 Wzór formularza „Oferta” – zmodyfikowany II

30. Odpowiedzi na pytania

31. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

32. Zmiana treści SIWZ

33. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- zmodyfikowana

34. Zał. nr 12- Wzór formularza "Oferta" - zmodyfikowany III

35. Zał. nr 16 - Wzór formularza JEDZ- zmodyfikowany

 36. Odpowiedzi na pytania z dn. 31.01.2019

37. Zmiana treści SIWZ z dn. 05.02.2019 r.

38. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku