• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm i 2 x Dn 400mm w rejonie ul. Popiełuszki, Seniora, Karowej, Pelczara i Podwisłocze” Etap VI i Etap VII, spr nr KZP-1/252/TT/18/18/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x Dn 300mm i 2 x Dn 400mm w rejonie ul. Popiełuszki, Seniora, Karowej, Pelczara i Podwisłocze” Etap VI i Etap VII,

realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 1” (POIS.01.05.00-00-0008/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

KZP-1/252/TT/18/18/UE

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zał. nr 1/1 – Projekt Budowlany cz. 1

4. Zał. nr 1/1 – Projekt Budowlany cz. 2

5. 1/2 – Projekt Wykonawczy cz. 1

6. 1/2 – Projekt Wykonawczy cz. 2

7. Zał. nr 1/3 – Zmiany i uszczegółowienie do Projektu Wykonawczego

8. Zał. nr 2 – Projekt odwodnienia sieci

9. Zał. nr 3 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

10. Zał. nr 4 – Obliczenia statyczne

11. Zał. nr 5 – Uzgodnienia branżowe

12. Zał. nr 6 – Uzgodnienia z władającymi nieruchomościami

13. Zał. nr 7 – Wykaz drzew i krzewów przewidzianych do wycinki

14. Zał. nr 8 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa

15. Zał. nr 9 – Wymagania Techniczne i dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów

16. Zał. nr 10 –Wymagania Techniczne dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do wspawania

17. Zał. nr 11 – Warunki wykonania i odbioru instalacji złączy rur (muf) metodą zgrzewania elektrooporowego oraz instalacji złączy termokurczliwych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie

18. Zał. nr 12 – Wymagania dotyczące wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz utylizacji odpadów zawierających azbest i odpadów będących w kontakcie z azbestem

19. Zał. nr 13 – Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorującego wykonanie prac spawalniczych oraz badania RTG spoin

20. Zał. nr 14 – Wzór formularza „Oferta”

21. Zał. nr 15 – Wykaz robót

22. Zał. nr 16 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

23. Zał. nr 17 – Wzór formularza JEDZ

24. Klucz publiczny

25. Zmiana treści SIWZ z dn. 07.01.

26. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 16.01.

27. Zmiana treści SIWZ z dn. 16.01.

28. Zał. nr 14 Wzór formularza „Oferta” – zmodyfikowany

29. Zmiana treści SIWZ z dn. 06.02.

30. Odpowiedź na pytania z dn. 08.02.

31. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dn. 11.02.2019 r.

32. Odpowiedź na pytanie z dn. 12.02.2019 r.

33. Zmiana treści SIWZ z dn. 12.02.2019 r.

34. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z 12.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

 

 

 

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku