• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2x Dn300mm od komory F-15/15 przy skrzyżowaniu ul. Stanisława Augusta i Okulickiego do komory F-15/20 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie” Etap I i Etap II, spr nr KZP-1/252/TT/19/18/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.:

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2x Dn300mm od komory F-15/15 przy skrzyżowaniu ul. Stanisława Augusta i Okulickiego do komory F-15/20 przy ul. Krakowskiej w Rzeszowie” Etap I i Etap II

realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 1” (POIS.01.05.00-00-0008/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

spr nr KZP-1/252/TT/19/18/UE

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zał. nr 1/1 – Projekt Budowlany

4. Zał. nr 1/2 – Projekt Wykonawczy

5. Zał. nr 1/3 – Zmiany i uszczegółowienie do Projektu Wykonawczego

6. Zał. nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

7. Zał. nr 3 – Projekt wykonawczy przebudowy kabli oświetleniowych

8. Zał. nr 4 – Wykaz drzew i krzewów przewidzianych do wycinki

9. Zał. nr 5 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa

10. Zał. nr 6 – Wymagania Techniczne i dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów

11. Zał. nr 7 – Wymagania Techniczne dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do wspawania

12. Zał. nr 8 – Warunki wykonania i odbioru instalacji złączy rur (muf) metodą zgrzewania elektrooporowego oraz instalacji złączy termokurczliwych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie

13. Zał. nr 9 – Wymagania dotyczące wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz utylizacji odpadów zawierających azbest i odpadów będących w kontakcie z azbestem

14. Zał. nr 10 –Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorującego wykonanie prac spawalniczych oraz badania RTG spoin

15. Zał. nr 11 – Wzór formularza „Oferta”

16. Zał. nr 12 – Wykaz robót

17. Zał. nr 13 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

18. Zał. nr 14 – Wzór formularza JEDZ

19. Klucz publiczny

20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 16.01.

21. Zmiana treści SIWZ z dn. 16.01.

22. Zał. nr 11 Wzór formularza „Oferta” – zmodyfikowany

23. Zmiana treści SIWZ z dn. 05.02.

24. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 08.02.

25. Odpowiedzi na pytania z dn. 14.02.2019 r.

26. Zmiana treści SIWZ z dn. 14.02.2019 r.

27. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dn. 15.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku