• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x Dn400 mm od komory G-9 przy Al. Powstańców Warszawy do komory G-9-6 przy ul. Cichej w Rzeszowie” znak sprawy:KZP-1/252/TTZ/1/19/UE

26. Ogłoszenie o zmianie OgłoszeniaOgłoszenie o wszczęciu postępowania na "Przebudowę sieci ciepłowniczej 2 x Dn400 mm od komory G-9 przy Al. Powstańców Warszawy do komory G-9-6 przy ul. Cichej w Rzeszowie” realizowana w ramach projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej przesyłu ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczych ETAP 2” (POIS.01.05.00-00-0009/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności Gospodarki, Działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. - znak sprawy: KZP-252/TTZ/1/19/UE

1 Ogłoszenie

2. SIWZ 

3. Załącznik nr 1.1 PB- część 1

4. Załącznik 1.1 PB - część 2

5. Załącznik nr 1.2 PB

6. Załącznik nr 1.3 PW

7. Załącznik nr 1.4 - część 1

 8. Załącznik nr 1.4 – część 2

9. Załącznik nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

10.Załącznik nr 3 – Geotechniczne warunki posadowienia

11. Załącznik nr 4 – Obliczenia statyczne

12. Załącznik nr 5 – Wykaz drzew i krzewów przewidzianych do wycinki

13. Załącznik nr 6 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa,

14.Załącznik nr 7 – Wymagania Techniczne i dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów,

15. Załącznik nr 8 – Wymagania Techniczne dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do wspawania,

16. Załącznik nr 9 – Warunki wykonania i odbioru instalacji złączy rur (muf) metodą zgrzewania elektrooporowego oraz instalacji złączy termokurczliwych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie,

17. Załącznik nr 10 – Wymagania dotyczące wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz utylizacji odpadów zawierających azbest i odpadów będących w kontakcie z azbestem,

 18. Załącznik nr 11 – Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorującego wykonanie prac spawalniczych oraz badania RTG spoin,

19. Załącznik nr 12 – Wzór formularza „Oferta”,

20. Zał. nr 13 – Wykaz robót,

21.Załącznik nr 14 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,

22. Załącznik nr 15 – Uzgodnienia z władającymi działkami,

23. Załącznik nr 16 – Wzór formularza JEDZ.

23. Klucz publiczny

24. Zmiana treści SIWZ z dn. 15.01.

25. Zał. nr 12 Wzór formularza „Oferta” – zmodyfikowany

 26. Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

27. Odpowiedzi na pytania z dn. 05.02.2019 r.

28. Zmiana treści SIWZ z dn. 05.02.2019 r.

29. Zał. Nr 17"Wytyczne dot. odtworzenia terenu"

 30. Odpowiedzi na pytania z dn. 14.02.2019 r.

31. Zmiana treści SIWZ z dn. 14.02.2019 r.

32. Zmiana treści SIWZ z dn. 19.02.2019 r.

33. Odpowiedzi na pytania z dn. 20.02.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Baner przekieowujący na strone ciepła systemowego gdzie sie znajdują bajki o czerwonym kapturku