Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej

 • Drukuj

 ETAP I – Warunki przyłączenia

 • Wnioskodawca zwraca się z pytaniem (wypełnia wniosek) o możliwość przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej,
 • MPEC podaje informację nt. możliwości przyłączenia,
 • Wnioskodawca składa wniosek o wydanie warunków przyłączenia,
 • MPEC wydaje warunki przyłączenia.

Etap II – Umowa przyłączeniowa

 • Strony określają zakres współpracy dotyczący przyłączenia budynku,
 • Wnioskodawca opracowuje dokumentację techniczną wewnętrznych instalacji odbiorczych w budynku,
 • Wnioskodawca opracowuje dokumentację techniczną węzła cieplnego w zakresie technologicznym, instalacji elektrycznych i AKPiA oraz przedkłada ją do uzgodnienia w MPEC (2 egzemplarze z pismem przewodnim),
 • MPEC opracowuje projekt budowlano-wykonawczy przyłącza cieplnego oraz uzyskuje pozwolenie na jego budowę,
 • Wnioskodawca dostarcza dokumenty niezbędne do zawarcia umowy przyłączeniowej,
 • MPEC sporządza umowę przyłączeniową,
 • Strony podpisują umowę przyłączeniową.

Umowa przyłączeniowa powinna być zawarta na co najmniej 6 miesięcy przed planowanym terminem rozpoczęcia poboru ciepła.
W przypadku, gdy umowa zostaje zawarta w terminie krótszym, zakres współpracy obejmujący przyłączenie budynku może ulec zmianie.

ETAP III – Umowa kompleksowa dostarczania ciepła

 • Strony realizują postanowienia umowy przyłączeniowej,
 • MPEC sporządza umowę kompleksową dostarczania ciepła,
 • Strony podpisują umowę kompleksową dostarczania ciepła.

ETAP IV – Dostawa ciepła do obiektu

 • Wnioskodawca składa wniosek o rozpoczęcie dostawy ciepła,
 • MPEC wystawia protokół rozpoczęcia dostawy,
 • Z dniem podpisania protokołu przez obie Strony, MPEC rozpoczyna dostawę ciepła.


Formularze do pobrania: