• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

"Dostawa, montaż i uruchomienie węzła cieplnego kompaktowego dla budynku przy ul. Małopolskiej w Rzeszowie", spr nr KZP-1/252/TTZ/29/20/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn.;

Dostawa, montaż i uruchomienie węzła cieplnego kompaktowego dla budynku przy ul. Małopolskiej w Rzeszowie”,

dla zadania realizowanego w ramach Projektu pn.:
„Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji,

spr nr KZP-1/252/TTZ/29/20/UE

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2/1 – Projekt techniczny węzła cieplnego

Załącznik nr 2/2 – Projekt techniczny węzła cieplnego - instalacje elektryczne i AKPiA

Załącznik nr 2/3 – Uzupełnienie rys. HC-04

Załącznik nr 3 – Wzór formularza JEDZ

Załącznik nr 4 – Wzór formularza Wykazu dostaw

Załącznik nr 5 – Wymagania Techniczne jakie powinny spełniać urządzenia montowane w węzłach cieplnych MPEC – Rzeszów Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia z dn. 04.01.2021

Zmiana treści SIWZ z dn. 04.01.2021

Załącznik nr 6 – Wytyczne Techniczno – Eksploatacyjne węzłów cieplnych indywidualnych w systemie ciepłowniczym Rzeszowa

 

Informacja z otwarcia ofert

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności