• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • WZOROWA FIRMA
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych” znak sprawy: KZP-1/253/TT/48/18/UE

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: "Dostawa zasobników ciepła oraz naczyń przeponowych pod potrzeby węzłów cieplnych” z podziałem na dwie Części:

      Część 1: Dostawa zasobników ciepła

      Część 2: Dostawa naczyń przeponowych

     dla zadań realizowanych w ramach Projektu pn. „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” dla Części 1,

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” dla Części 2,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”,

Załącznik nr 5 – Wymagania techniczne dla zasobników ciepłej wody użytkowej.

 

Informacja z otwarcia ofert

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności