• Logo
  • Ciepło systemowe logo
  • Teraz Polska
  • FAIR PLAY
  • Certyfikat wiarygodna firma
  • Unia europejska

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza na to zgodę.

Zrozumiałem

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

„Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Rzeszowa”, z podziałem na dwa Zadania, spr nr KZP-1/253/TTZ/55/21

Ogłoszenie o wszczęciu przetargu pn.:

Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie miasta Rzeszowa”,

z podziałem na dwa Zadania:

Zadanie nr 1: „Budowa przyłącza cieplnego do bud. BOZ przy ul. Geodetów 4”.

Zadanie nr 2: „Budowa przyłącza cieplnego wysokich parametrów zasilającego budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Uroczej w Rzeszowie”, spr nr KZP-1/253/TTZ/55/21

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zał. nr 1.1. – Projekt Wykonawczy dla Zadania nr 1

Zał. nr 1.2. – Projekt Wykonawczy dla Zadania nr 2

Zał. nr 1.3. – Projekt zagospodarowania terenu dla Zadania nr 1

Zał. nr 1.4. – Schemat montażowy dla Zadania nr 1

Zał. nr 1.5 – Odcinek wyłączony z zakresu zamówienia dla Zadania. 2

Zał. nr 2.1. – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dla Zadania nr 1)

Zał. nr 2.2. – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dla Zadania nr 2)

Zał. nr 3 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym miasta Rzeszowa

Zał. nr 4 – Warunki wykonania i odbioru instalacji złączy rur (muf) metodą zgrzewania elektrooporowego oraz instalacji złączy termokurczliwych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie

Zał. nr 5 – Wymagania dotyczące wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Zał. nr 6 – Wymagania dla spawaczy i personelu nadzorującego wykonanie prac spawalniczych oraz wymaganiami dla badań RTG spoin

Zał. nr 7 – Wymagania Techniczne dla zaworów kulowych kołnierzowych i z końcówkami do wspawania

Zał. nr 8.1. – Wzór formularza „Oferta” dla Zadania nr 1

Zał. nr 8.2. – Wzór formularza „Oferta” dla Zadania nr 2

Zał. nr 9 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Zał. nr 10 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Zał. nr 11 – Wykaz robót

Zał. nr 12 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Zał. nr 13 – Wykaz materiałów dla Zadania nr 2

Zał. nr 14 – Wymagania Techniczne dla przepustnic zaporowych przeznaczonych do stosowania w systemie ciepłowniczym m. Rzeszów

Zał. nr 15 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

 

Zmiana treści SIWZ z dn. 12.07.

Zał. nr 1.5 – Mapa sytuacyjna dla Zadania 2 – zmodyfikowany

Zał. nr 8.2. – Wzór formularza „Oferta” dla Zadania nr 2 – zmodyfikowany

 

Modyfikacja treści SWZ i Ogłoszenia

 

Informacja z otwarcia ofert

© 2021 MPEC-Rzeszów Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone                                             Deklaracja dostępności