Wykonanie dokumentacji geotechnicznej – tj. ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - znak sprawy: KZP-1/253/DR/7/21

  • Drukuj

Ogłoszenie o wszczęściu post. pn. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej – tj. ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych - znak sprawy: KZP-1/253/DR/7/21

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”,

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”,

Załącznik nr 4 – Załącznik graficzny dla Zadania 1,

Załącznik nr 5 – Załącznik graficzny dla Zadania 2,

Załącznik nr 6 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Informacja z otwarcia ofert w dn. 12.07.2021