Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1.1 – Formularz „Oferta” dla Części 1

Załącznik nr 1.2 – Formularz „Oferta” dla Części 2

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 4 – Wymagania dla wymienników typu JAD

Załącznik nr 5 – Wytyczne do doboru wymienników płytowych

Załącznik nr 6 - Instrukcja szyfrowania pliku

Informacja z otwarcia OFERT

Informacja o wyborze oferty