Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1.1 – Formularz „Oferta” dla Części 1

Załącznik nr 1.2 – Formularz „Oferta” dla Części 2

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 4 – Wymagania techniczne dla wymienników ciepła typu JAD z prefabrykowaną izolacją termiczną

Załącznik nr 5 – Wytyczne do doboru wymienników płytowych

Załącznik nr 6 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Modyfikacja SWZ

Załącznik nr 1.1 – Formularz „Oferta” dla Części 1

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z o wyborze najkorzystniejszej OFERTY