Ogłoszenie

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz Oferta”,

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”,

Załącznik nr 5 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym  w Rzeszowie,

Załącznik nr 6 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail.

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze