OGŁOSZENIE

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz Oferta – Część 1,

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” – Część 2

Załącznik nr 3 – Formularz „Oferta” – Część 3,

Załącznik nr 4 – Formularz „Oferta” – Część 4,

Załącznik nr 5 – Formularz „Oferta” – Część 5,

Załącznik nr 6 – Wymagania Techniczne. 

Załącznik nr 7 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 8 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”,

Załącznik nr 9 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail.

Zmiana treści SWZ i Ogłoszenia z dn. 27.05.

Załącznik nr 2 – Formularz Oferta – Część 2 - zmodyfikowany

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania na Część 2.

Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty na Część 2.