Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”,

Załącznik nr 4 – Wymagania techniczne dla pomp elektronicznych bezdławnicowych,

Załącznik nr 5 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail.Załącznik nr 5 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail.

Zmiana treści SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” - zmodyfikowanyZałącznik nr 1 – Formularz „Oferta” - zmodyfikowanyZałącznik nr 1 – Formularz „Oferta” - zmodyfikowany

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz Oferta - zmodyfikowany2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty