Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz Oferta”,

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”,

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”.

Załącznik nr 4 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Odpowiedź na pytanie oraz Zmiana treści SWZ

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze