OGŁOSZENIE

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia,

Załącznik nr 4 – Instrukcja szyfrowania pliku.

Informacja z otwarcia OFERT

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty