OGŁOSZENIE

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”,Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”,Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”,

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”.

Załącznik nr 4 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail.

Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Odpowiedź na pytanie z dn. 09.07

Odpowiedź na pytanie z dn. 10.07

Odpowiedź na pytania + Zmiana treści SWZ i Ogłoszenia z dn. 15.07

Informacja z otwarcia OFERT