Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 4 – Wymagania dla wymienników typu JAD

Załącznik nr 5 - Instrukcja szyfrowania pliku

Modyfikacja treści SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” - ZMODYFIKOWANY

Informacja z otwarcia OFERT

Informacja o wyborze oferty