Jak oszczędzać ciepło

Jak zmniejszyć opłaty za ciepło?


Jakie działania winien podjąć właściciel lub zarządca budynku aby poprawić efektywność wykorzystania energii cieplnej, a tym samym zmniejszyć opłaty za ciepło?

1. Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o.

  • Płukanie instalacji
  • Zastosowanie zaworów termostatycznych przy grzejnikach
  • Wymiana częściowa lub całkowita instalacji
  • Wprowadzenie indywidualnego systemu rozliczeń za pobór ciepła lub podzielników ciepła

2. Modernizacja węzła cieplnego polegająca na wprowadzeniu automatycznej regulacji pogodowej i hermetyzacji zładu c.o.
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów
4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Powyższe działania przyczyniają się do obniżania zapotrzebowania na energię cieplną a tym samym powodują zmniejszenie opłat za centralne ogrzewanie.

Oszczędności w zużyciu ciepła szacuje się, w zależności od przyjętego ww. zakresu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i stanu budynku od 15% do nawet 50%.

Jak oszacować miesięczne koszty ogrzewania z sieci ciepłowniczej (na przykładzie domku jednorodzinnego)?


Moc cieplna budynku - 10 kW

1. Roczne orientacyjne zużycie ciepła w budynku

Q = qmoc x 0,0036 x φ x sg x h [GJ/a]
qmoc - obliczeniowa moc cieplna obiektu - 10 kW
sg - długość sezonu grzewczego - przyjęto średnią z ostatnich lat - 212 dni
h - ilość godzin poboru ciepła w dobie - 18 h
φ - współczynnik temperaturowy - przyjęto 0,45 dla średniej temperatury sezonu grzewczego z ostatnich lat +2°C
Q = 10 x 0,0036 x 0,45 x 212 x 18 = 61,82 [GJ/a]

2. Roczny koszt ogrzewania budynku ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej

  • Opłata roczna za zamówioną moc cieplną

O1 = qmoc x C x 12 [zł]
qmoc - obliczeniowa moc cieplna obiektu - 10 kW = 0,01 MW
C - cena za zamówioną moc cieplną – 11 701,99 zł/MW/m-c (bez VAT)
O1 = 0,01 x 11 701,99 x 12 = 1 404,24 zł

  • Opłata za dostarczone ciepło

O2 = Q x C [zł]
Q - roczne zapotrzebowanie ciepła - 61,82 GJ/a
C - cena za dostarczone ciepło – 51,72 zł/GJ (bez VAT)
O2 = 61,82 x 51,72 = 3 197,33 zł

  • Opłata stała za usługę przesyłową

O3 = qmoc x C x 12 [zł]
C - stawka opłaty za usługę przesyłową dla odbiorców grupy P1 – 3 953,98 zł/MW/m-c (bez VAT)
O3 = 0,01 x 3 953,98 x 12 = 474,48 zł

  • Opłata zmienna za usługę przesyłową

O4 = Q x C [zł]
C - stawka opłaty za usługę przesyłową dla odbiorców grupy P1 – 25,92 zł/GJ (bez VAT)
O4 = 61,82 x 25,92 = 1 602,37 zł


K1 = O1 + O2 + O3 + O4 = 1 404,24 + 3 197,33 + 474,48 + 1 602,37 = 6 678,42 zł

3. Orientacyjny (zależny od długości sezonu grzewczego) miesięczny koszt ogrzewania budynku z miejskiej sieci ciepłowniczej

Przyjmuje się długość średniego sezonu grzewczego w roku - 7 miesięcy tj. od października do kwietnia (długość sezonu grzewczego jest indywidualnie sterowana przez Odbiorcę ciepła).

3.1. Koszt ogrzewania w miesiącu grzewczym wyniesie ok. 843 zł

3.2. Opłata stała wnoszona przez Odbiorcę poza sezonem grzewczym wyniesie ok. 157 zł

Unia Europejska

Unia Europejska

OBSŁUGA KLIENTA

TELEFON
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Centrum zgłoszeń tel. 17 85 25 993
Warunki przyłączenia tel. 17 87 53 122
Umowy na dostawę ciepła tel. 17 854 35 94
Płatności – rozliczenia tel. 17 87 53 128

BIURO
ul. Stanisława Staszica 24
35-051 Rzeszów