Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz Oferta

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 4 – „Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail”

Załącznik nr 5 - Wymagania techniczne

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o unieważnieniu