Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz OFERTA

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załacznik nr 4 – Instrrukcja szyfrowania pliku

Informacja z otwarcia OFERT

Informacja o wyborze oferty