Modyfikacja treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia

Ogłoszenie zmodyfikowane

Specyfikacja Warunków Zamówienia zmodyfikowana

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta” zmodyfikowany

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty