Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta"

Załącznik nr 1.1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 4 – „Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail”

Odpowiedź na pytania - nr 1

MODYFIKACJA treśc SWZ i Ogłoszenia

Informacja z otwarcia OFERT

Inforacja z otwarcia ofert - negocjacje

Informacja z unieważnienia postępowania