Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 5 – Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadać materiały na wykonanie podziemnych sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych w systemie ciepłowniczym w Rzeszowie

Załącznik nr 6 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Modyfikacja treści SWZ

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta” – Część 2 – zmodyfikowany

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert negocjacyjnych

Informacja o wyborze oferty I

Informacja o wyborze oferty II