Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – Tabela nr 1, 2, 3, i 4

Załącznik nr 2 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 4 – „Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania”

Załącznik nr 5 – Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail

Odpowiedzi na pytania

Zmiana treści SWZ i Ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty