Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1.1 – Formularz „Oferta” – dot. Części 1

Załącznik nr 1.2 – Formularz „Oferta” – dot. Części 2

Załącznik nr 2 – „Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu”

Załącznik nr 3 – „Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia”

Załącznik nr 4 – „Instrukcja szyfrowania pliku w przypadku składania oferty drogą elektroniczną na adres e-mail”

Załącznik nr 5 – „Opis przedmiotu zamówienia dla otulin na rury napowietrzne wykonane z pianki PUR”

Załącznik nr 6 – „Wymagania techniczne dla otulin na rury DN 300, DN 400 wykonane z wełny mineralnej”

Odpowiedź na pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie nr 2

MODYFIKACJA SWZ

Załącznik nr 1.1 – Formularz „Oferta” – dot. Części 1 - ZMODYFIKOWANY

Informacja z otwarcia OFERT

Ogłoszenie o wyborze OFERTY dla Części 1 oraz Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania dla Części 2