Czym zajmuje się Biuro Obsługi Klienta

Dla ułatwienia kontaktu naszych Klientów z MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. funkcjonuje:

Biuro Obsługi Klienta przy ul. Staszica 24 pok. 212


Dzwoniąc pod numery:

(17) 854-35-94
(17) 875-31-50


lub odwiedzając nas osobiście otrzymacie Państwo informację na temat:

 • Zawierania umów kompleksowych dostarczania ciepła, umów na obsługę węzłów cieplnych oraz konserwację wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach,
 • Aktualizowania treści zawartych umów w przypadku zmian przepisów prawnych dotyczących dostarczania ciepła lub rozliczeń z tego tytułu,
 • Zawierania umów na usługi Pogotowia Ciepłowniczego,
 • Rozliczania usług związanych z dostawą ciepła i konserwacją,
 • Rozstrzygania zgłaszanych przez klientów problemów dotyczących dostaw ciepła, zmiany zamówionej mocy cieplnej, wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, rozliczeń płatności, itp.,
 • Przepisów prawnych dotyczących sprzedaży ciepła,
 • Uzgadniania terminów odbiorów technicznych,
 • Na wniosek stron z którymi przedsiębiorstwo zawarło lub zawiera umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej i umowę sprzedaży ciepła lub umowę kompleksową oraz na wniosek Prezydenta Miasta lub Starosty udostępniamy program pracy sieci ciepłowniczej oraz instrukcję eksploatacyjną na dany sezon grzewczy.

Skargi i reklamacje odbiorców na standardy jakościowe obsługi zgłaszać można:
 • e-mail: sekretariat@mpecrzeszow.pl
 • pocztą na adres MPEC-Rzeszów Sp. z o.o. 35-051 Rzeszów, ul. Staszica 24,
 • telefonicznie pod nr (17) 854-35-94,
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta,
 • Prezes Zarządu w sprawach skarg i zażaleń przyjmuje strony w każdy poniedziałek w siedzibie MPEC, ul. Staszica 24 w godz. od 14:00 do 16:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu spotkania pod nr (17) 854-15-42 (Sekretariat)

Równocześnie informujemy, że:


1. udzielamy informacji na żądanie odbiorcy w ciągu:

 • 12 godzin - informacji telefonicznych o przewidywanym terminie usunięcia przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,
 • 7 dni - informacji pisemnych o przewidywanym terminie przerw i zakłóceń w dostarczaniu ciepła,

2. udzielamy odpowiedzi na reklamację złożoną przez odbiorców, dotyczącą niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy w ciągu:

 • 12 godzin - w przypadku odpowiedzi telefonicznych na interwencje i skargi składane przez telefonn lub informacji o przewidywanym terminie pisemnego wyjaśnienia ,
 • 14 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamacje odbiorców składane na piśmie oraz odpowiedzi na reklamacje, które wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz,
 • 30 dni - w przypadku odpowiedzi pisemnych na reklamacje odbiorców składane na piśmie, które wymagają przeprowadzenia postępowania.

Unia Europejska

Unia Europejska

OBSŁUGA KLIENTA

TELEFON
Pogotowie ciepłownicze tel. 993
Centrum zgłoszeń tel. 17 85 25 993
Warunki przyłączenia tel. 17 87 53 122
Umowy na dostawę ciepła tel. 17 854 35 94
Płatności – rozliczenia tel. 17 87 53 128

BIURO
ul. Stanisława Staszica 24
35-051 Rzeszów